Vim

Map phím Caps Lock thành ESC

Phím ESC dùng để exit Insert mode trong Vim và trở về Normal mode. Nhiều người khuyến cáo dùng phím Caps Lock thay cho ESC vì ESC hơi xa.

Trên Mac, để làm việc đó, vào System Preferences > Keyboard > Modifier Keys.

Trên Windows, dùng app SharpKeys để thay đổi phím.

Tăng giá trị key repeat

Mục đích để khi lặp phím (ví dụ phím di chuyển) thì sẽ nhanh hơn. Cái này rất tiện vì nó sẽ khiến mình có cảm giác trơn và mượt hơn.

Trên Mac, chỉnh ở System Preferences > Keyboard.

Trên Windows, chỉnh trong Control Panel > Change cursor blink rate.

Cursor

Chuyển cursor thành dạng block sẽ dễ hiểu hơn trong việc di chuyển trong Vim (VD w về đầu 1 từ, e về cuối 1 từ).

Trên Mac, đổi trong settings của Terminal.

Trên Windows, đổi trong settings của Git Bash.

Plugins:

Themes

Có một số theme đẹp cho terminal (hiện mình đang dùng terminal cho gọn):

# Hỗn tạp Blog