Hỗn tạp Blog

Một vài ghi chép vụn vặt

Vim

Map phím Caps Lock thành ESC

Phím ESC dùng để exit Insert mode trong Vim và trở về Normal mode. Nhiều người khuyến cáo dùng phím Caps Lock thay cho ESC vì ESC hơi xa.

Trên Mac, để làm việc đó, vào System Preferences > Keyboard > Modifier Keys.

Trên Windows, dùng app SharpKeys để thay đổi phím.

Tăng giá trị key repeat

Mục đích để khi lặp phím (ví dụ phím di chuyển) thì sẽ nhanh hơn. Cái này rất tiện vì nó sẽ khiến mình có cảm giác trơn và mượt hơn.

Trên Mac, chỉnh ở System Preferences > Keyboard.

Trên Windows, chỉnh trong Control Panel > Change cursor blink rate.

Cursor

Chuyển cursor thành dạng block sẽ dễ hiểu hơn trong việc di chuyển trong Vim (VD w về đầu 1 từ, e về cuối 1 từ).

Trên Mac, đổi trong settings của Terminal.

Trên Windows, đổi trong settings của Git Bash.

Plugins:

  • Pathogen: dùng để quản lý các plugin cho Vim. Do NERDTree dùng cái này để cài đặt, nên mình dùng nó luôn.
  • CtrlP: dùng phím tắt Ctrl-P để tìm và truy cập nhanh đến các file trong project. Giống như Sublime Text.
  • NERDTree: dùng để hiển thị cây thư mục, giúp việc tìm đến các file hoặc tạo file mới nhanh hơn.
  • YouCompleteMe: dùng cho autosuggest các hàm khi code. Dùng thì ok, nhưng cài đặt trên Mac Mojave thì không hay lắm vì phải replace vim mặc định của hệ thống. Cái này khiến brew cài thêm 1 đống thứ. Không rõ là thay thế vim như vậy thì có vấn đề gì không. Sau này muốn clean lại máy thì như thế nào.

Themes

Có một số theme đẹp cho terminal (hiện mình đang dùng terminal cho gọn):

  • Atom dark: Khá ok, thấy Jeffrey Way recommend trong khoá học VIM Mastery trên Laracast.
  • Monokai